Podstawy prawne

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Szpital Powiatowy w Nowy Tomyślu - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, zwany dalej ,,Zakładem" działa w szczególności na podstawie:

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U.Nr.121 poz.591 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
   środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)

- przepisów wykonawczych do w/w ustaw,

- Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001r., w sprawie wykazu
   samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejete przez gminy
   i samorzady województw (Dz. U. Nr. 65, poz 659, z późn. zm.)

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo państwowe

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPrzepisy wewnętrzne