Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Deklaracja Dostępności dla strony Biuletyn Informacji Publicznej bip.szpital-nowytomysl.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia  doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-02.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Koordynatorem ds Dostępności w SPZOZ (w myśl Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696)
jest od 1.09.2023r. mgr Maciej Mielniczuk, numer telefonu kontaktowego: 61 44 27 311.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekcją informatyki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 44 27 300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 07:25 Użytkownik wdrożeniowy
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 07:26 Użytkownik wdrożeniowy
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 luty 2021 11:14 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2023 10:51 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2023 10:52 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2023 10:54 Super User